Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Заедно създаваме нашето бъдеще!

фев. 10, 2023

През месец януари 2023 г. започна изпълнението на проект „Заедно създаваме нашето бъдеще!“ БС33.21-1-019/16.12.2022, финансиран по конкурсна процедура конкурсна процедура 33.21-2022 на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Проектът има за цел създаването на условия за осъществяване на процес на ценностно-ориентирана образователна интеграция на ученици от етническите малцинства, обучаващи се в СУ „Бачо Киро” гр. Павликени, чрез подобряване условията за равен достъп до образование и обучение, повишаване качеството на образованието, засилване мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес, преодоляване на негативни обществени нагласи в местната общност.

Проектът постига своята цел чрез изпълнение на дейностите, както следва:

Реализиране на форми на взаимодействие между ученици от различен етнически произход за развитие на социокултурна компетентност и ефективна социализация;

Провеждане на кампании с учениците, насочени към формиране на чувство за принадлежност, национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културни различия;

Осъществяване на дейности за мобилност на ученици и педагогически специалисти, с цел реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация.

Очаква се 450 ученици да вземат участие в реализиране на дейностите. В периода януари 2023г. – юли 2023г. ще бъдат организирани 13 извънкласни форми и ще бъдат проведени 6 представителни изяви и 7 кампании, отправящи позитивно послание към учениците за толерантни отношения, устойчиво развитие, мотивиране за личностно развитие и уважение към традициите. Акцентът се поставя върху съвместната работа на деца от различни етнически групи и създаване на възможност за включване на деца, съобразно интересите и индивидуалните им заложби. Очаква се 550 родители, ученици и гости (в това число ученици и учители от други образователни институции) да посещават представителните изяви на учениците.

Проектът предвижда провеждане на обменни визити с две партньорски училища – СУ „Трайко Симеонов“ гр. Шумен и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Върбица. Целта ни е учениците да се ангажират и да получат възможност да станат активни граждани, да изграждат социални учения и да получат съдействие за придобиване и развиване на компетентности за живота и за професионалното си бъдеще.