Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Образование за утрешния ден

ное. 8, 2023

През месец Декември 2022 г. СУ „Бачо Киро“ започна работа по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Продължителността на проекта е 36 месеца.

Специфичните цели на проект „„Образование за утрешния ден“ :

  • Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество
  • Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на лесно достъпни платформи и мобилни приложения
  • Модернизиране на методите и средствата за обучение
  • Повишаване на качеството на образованието, за по добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по – бърза и по- лесна реализация на пазара на труда
  • Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот
  • Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване

СУ „Бачо Киро“ се включи в Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности /клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране/. В училището са сформирани 2 клуба по интереси по ключови дигитални умения и са обхванати 27 ученици от осми до единадесети клас.

Наименованията на клубовете по интереси в СУ „Бачо Киро“ по Проект „Образование за утрешния ден“ за учебната 2022/2023 година са следните:

  • „Аз кодирам и сърфирам безопасно в интернет“ и
  • „Забавно програмиране“

Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси получава удостоверение за преминато обучение от проекта.