Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Подкрепа за успех

ное. 8, 2023

В СУ „ Бачо Киро“ –гр. Павликени  през първи учебен срок на 2019/2020 учебна година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане от образователната система. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

  • ученици в риск от отпадане;
  • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
  • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
  • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището: 12 групи за периода м.октомври-м.юни;

Общо участващи ученици : 71

Ръководители на групи: 12

Група

Ръководител

 1

„В царството на буквите“

Маргарита Пенчева

 2

„Интересна математика“

Соня Симеонова

 3

„Математик“

Бисерка Симеонова

 4

„Математиката – ключ към знанието“

Станислав Иванов

 5

„Математиката – лесна и интересна“

Стефка Събинова

 6

„Математици“

Наталия Алтънова

 7

„Математически калейдоскоп“

Румяна Боянова

 8

„Мога да чета и пиша“

Надя Петрова

 9

„Обичам да смятам“

Бисерка Симеонова

 10

„Обичам да чета и пиша“

Стефка Събинова

 11

„Обичам математиката“

Николай Цветков

 12

„Обичам те, родна реч“

Соня Симеонова

 13

„Пиша правилно“

Наталия Алтънова

 14

„Родна реч“

Наталия Алтънова

 15

„С дъх на мастило“

Димитринка Колева

 16

„Смятам без грешка“

Надя Петрова

 17

„Химията – предизвикателство за мен“

Силвия Йорданова

 18

„Чета и пиша правилно“

Николай Цветков

 19

„Четенето – лесно, писането – лесно“

Женя Харизанова

 20

„Ще успея по химия“

Силвия Йорданова

 21

Английски език за Х клас

Светлозара Върлева

 22

БЕЛ – 2 в клас

Диана Ганчева

 23

Държавен зрелостен изпит по география и икономика

Юра Лужецка

 24

Звучен български език

Бисерка Симеонова

 25

Математика 2 в клас

Диана Ганчева

 26

Математика с ученици от IV клас

Теодора Атанасова

 27

Обичам те, българска реч

Антоанета Желязкова

 28

Обичам те, роден език

Антоанета Желязкова

График за провеждане на допълнителни обучения по проект „Подкрепа за успех“

Програма за междуучилищна дейност по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“