Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Равен достъп до цифрови възможности в Европа

ное. 10, 2023

Планирани дати за обучения за ученици:

20.08.2023 – 04.09.2023
Планирани дати за обучения за учители:
01.07.2023 – 08.07.2023

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ

Във връзка с реализация на дейностите по проект № КА122-VET-192/09.08.2022 „Равен достъп до цифрови възможности в Европа“, финансиран от програма Еразъм+Key Action 1 project in Vocational Education and Training през учебната 2022/2023 година,

 

Критерии за подбор на ученици за 14 /четиринадесет/ дневна мобилност в Schkeuditz /Германия/ в компанията VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH:

 1. За участие в мобилност по проект № КА122-VET-192/09.08.2022 „Равен достъп до цифрови възможности в Европа“, финансиран от програма Еразъм +могат да кандидатстват ученици обучаващи се в 10 клас през учебната 2022/2023 по специалнист „Компютърна графика“. Допуска се допълване и от други класове от същата специалност.

 

 1. Първичен подбор:
 • Подаване на заявление (По образец), в канцеларията на училището – то трябва да е придружено от извлечение от Shkolo, носещо информация за общ успех от първи срок на настоящата учебна година 2022/2023 (не по-нисък от Добър 4,00)
 • Да няма наложена санкция от Педагогическия съвет към края на първия срок на настоящата учебна година.
 1. Окончателен подбор
 • Тест по английски език за ниво В1
 • Въпросник по професионална подготовка
 • Мотивационно писмо
 • Интервю

Оценка от подбора

 1. При първичния подбор ще бъдат допуснати всички ученици, които отговарят на описаните критерии.
 2. При окончателния подбор оценяването ще се извърши по следния начин:
 • Тест по английски език за ниво В1 – максимален брой 30 т. /30%/
 • Въпросник по професионална подготовка – максимален брой 30 т. /30%/
 • Мотивационно писмо – максимален брой 20 т. /20%/
 • Интервю – максимален брой 20 т. /20%/.
 1. Максимален брой 100 точки за включване в мобилност – ще бъдат избрани участниците с най-голям брой точки.

Ред и срокове на подбора на ученици

 1. Дата на стартиране на подбора на ученици – 22.03.2023 г.
 2. Краен срок за подаване на заявления : 04.04.2023.
 3. Провеждане на първичен подбор и публикуване на резултати от първи кръг
  • Срок: до 06.04.2023
  • Отговорен за провеждането и оценката: Комисия, одобрена да осъществи подбора
  • Място, дата и час на провеждане: СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени, ул. Кирил и Методий 53, кабинет № 12, 05.04.2023 год, 14,30 часа.

 

 1. Провеждане на окончателен подбор
  • Срок – до 19.04.2023
  • Подаване на мотивационни писма – до дата 18.04.2023 г.
  • Провеждане на езиков тест по английски език

– Място, дата и час на провеждане: СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени, ул. Кирил и Методий 53, кабинет № 12, 18.04.2023 год, 13,30 часа.

 • Провеждане на тест по професионална подготовка

– Място, дата и час на провеждане: СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени, ул. Кирил и Методий 53, кабинет № 12, 18.04.2023 год, 14,30 часа.

 

3.4. Провеждане на интервюта с участниците

– срок: 19.04.2023.

– Място, дата и час на провеждане: СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени, ул. Кирил и Методий 53, кабинет № 12, 20.04.2023 год, 14,30 часа., като времетраенето на интервюто за всеки участник ще бъде 10 минути.

 

 1. Заседание на комисията за изготвяне на окончателен списък:

4.1. Дата, час и място за провеждане на подбора на ученици – 19.04.2023 г., 16.30 ч., кабинет № 12

 1. Брой ученици, които трябва да се подберат за осъществяване на ученическа мобилност в Schkeuditz /Германия/ в компанията VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, по проект № КА122-VET-192/09.08.2022 „Равен достъп до цифрови възможности в Европа“, финансиран от програма Еразъм +, Key Action 1 project in Vocational Education and Training:
 • 14 ученици (2 от които резерва)

Оповестяване на резултати.

След изготвяне на протоколите от комисията и Педагогически съвет, резултатите се обявяват на официалния сайт на училището и училищното табло.

Програма

Заявление

 

 

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ

Във връзка с реализация на дейностите по проект № КА122-VET-192/09.08.2022 „Равен достъп до цифрови възможности в Европа“, финансиран от програма Еразъм+Key Action 1 project in Vocational Education and Training през учебната 2022/2023 година,

 

Критерии за подбор на учители, участващи в квалификация /job shadowing/ и придружаващи учители:

Подборът на придружаващите учителите за ученическа мобилност по проект „Икономисти на бъдещето“, в в Schkeuditz /Германия/ в компанията VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH трябва да отговарят на следните задължителни условия:

1. Да са висококвалифицирани педагогически специалисти в прогимназиален и гимназиален етап.

2.  Базово владеене на английски език.

3. Активно участие на кандидатите в събития за издигането на престижа на училището през учебната 2022/2023 г. /отразени в мотивационното писмо/.

4. Да имат нагласа да прилагат дигитализацията в обучението и иновативни методи в обучението.

5. Да нямат наложени дисциплинарни наказания.

6. Да са запознати със съдържанието и целите на проекта и да имат нагласата да съдействат активно за неговото реализиране.

7. Да притежават организационни умения и умения за работа в екип.

8. Добра и устойчива връзка с учениците.

КРИТЕРИИ С ПОКАЗАТЕЛИ И ИЗМЕРИТЕЛИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛИ – РЪКОВОДИТЕЛИ:

 КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛ, БРОЙ ТОЧКИ
Образование образователно – квалификационна степен за ОКС „Бакалавър“ – 1 точка;

за ОКС „Магистър“ – 2 точки

Квалификация Придобита ПКС за придобита V ПКС – 1 точка;

за придобита ІV ПКС – 2 точки;

за придобита ІІІ ПКС – 3 точки;

за придобита ІІ ПКС – 4 точки;

за придобита І ПКС и ОКС „Доктор“ – 5 точки

Участие в квалификационни курсове, семинари, обучения през последните три години Придобити кредити за всеки придобит кредит – по 1 точка
Опит от участие в реализирани проекти през последните три години брой участия в реализирани проекти за всяко участие в реализирани проекти – по 1 точка
Владеене на английски език /по документ/ ниво на владеене на английски език за ниво на владеене на английски език – А1/А2 – 1 точка;

за по-високо ниво на владеене на английски език – 2 точки.

Прилагане на дигитализацията и иновативни методи в работата си Брой проведени уроци и/или други училищни дейности За всеки открит урок/дейност – 2 точки.

 

ОБЩАТА ОЦЕНКА ЗА КЛАСИРАНЕ на кандидатите се формира като сума от получените точки по посочените критерии и показатели.

Кандидатите подават мотивирано заявление и карта за самооценка по образец в канцеларията на училището или на официалната поща.

Процедура за подбор на учители

1. Подборът на придружаващи учители ще се проведе от Педагогическия съвет на училището

2. Изборът ще се осъществи чрез гласуване, отразено в протокол.

3. В случай, че подадените заявления са повече от местата, посочени в проектното предложение се назначава комисия от директора, която да направи предварителен подбор.

Ред и срокове за подбора на учители

 1. Дата на стартиране на подбора на учители – 22.03.2023 г.
 2. Краен срок за подаване на заявления : 04.04.2023.
 3. Провеждане на първичен подбор – при необходимост, срок до 21.04.2023
 4. Обсъждане и утвърждаване на Педагогически съвет – 26.04.2023 г. от 16:30 часа.

Брой учители, които трябва да се подберат за осъществяване на мобилност в Schkeuditz /Германия/ в компанията VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, по проект № КА122-VET-192/09.08.2022 „Равен достъп до цифрови възможности в Европа“, финансиран от програма Еразъм +, Key Action 1 project in Vocational Education and Training:

 • 4 учители – обучение job shadowing
 • 2 придружаващи учители

Оповестяване на резултати.

След изготвяне на протоколите от комисията и Педагогически съвет, резултатите се обявяват на официалния сайт на училището и училищното табло.

Заявление

Карта за самооценка

 

 

 

Проектът се финансира по програма Еразъм +, KA122-VET – Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training

Партньори: СУ „Бачо Киро“ Павликени и VITALIS Betreuungsgesellsc haft für Modellprojekte mbH /Германия/

Цели:

ЦЕЛ 1. Надграждане на професионалните компетентности. Осигуряване на професионално обучение на участниците в европейска среда, което да ги мотивира за постижения в професионалното им развитие.

ЦЕЛ 2. Подобрение чуждоезиковите компетентности. Осигуряване на възможности за подобрение на езиковите компетентности на участниците, което да усили професионалното им развитие.

ЦЕЛ 3. Подобрение на социализацията и меките умения. Осигуряване на възможности за подобрение на меките умения на участниците, което да подкрепи личностното и професионалното им развитие.

ЦЕЛ 4. Приобщаване към социално-културните европейски ценности. Осигуряване на позитивни стимули за социално-културно приобщаване към европейските ценности, което да подкрепи гражданското самосъзнание.

ЦЕЛ 5. Адаптиране на учебния процес към дигитализирана среда за обучение по европейски модел. Опознаване и внедряване на добри практики в полза на институционалното развитие и интернационализация на училище.

Планираните дейности за организация на мобилността включват:

1. Подбор и подготовка – 1 юли 2022 – 30 април 2023

– избор на 12 ученици от 9-10 клас от специалността „Компютърна графика“. Методиката е съобразена с профила на учениците от 9-10 клас: отлична практическа подготовка, добри езикови умения, активно участие в неформални дейности и училищния живот, висока мотивация за практическо обучение в реална работна среда като форма на учене чрез работа.

– планиране на предварителна визита на 2-ма делегати от училището.

2. Виртуална мобилност, след 30 април 2023

Предварителната подготовка на участниците за физическата мобилност ще се осъществи до месец преди пътуването и цели: опознаване, въведение в темата на обучение, детайлно запознаване на участниците с работните програми и изискванията на менторите; възлагане на задачи за упражнение преди физическата мобилност.

3. Физическа мобилност, 3 юли – 16 юли 2023

Практическо обучение на 12 ученици по програми Photo/Graphic Design в Projekt Korrekt e.V. в Лайпциг (Вагнер-Ницше-Вила), придружени от двама преподаватели – 8 дни. Учене от наблюдение в работната практика на колеги от сродни институции, центрове и компании по програма „Дигитализация на професионалното образование и обучение в Германия“ – Karl- Heine-Schule in Leipzig, ICT center at Gut Wehlitz, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK), Education and Technology Center (BTZ vocational college) der Handwerkskammer Halle (Saale)), Practical Training Centre “ZAW GmbH – Zentrum für Aus- und Weiterbildung” in Schkeuditz, IHK (CCI Chamber of Commerce and Industry) in Leipzig. Сертифициране – сертификат от партниращата организация, референция от обучителния лидер, Еuropass документиране.

4. Разпространение на резултатите, 16 юли – 31 декември 2023.

РЕЗУЛТАТИ И ПОЛЗИ

1. Разширени професионалните компетентности, иновативни знания, практики и методи в ученето чрез работа в дигитализирана учебна среда

3. Подобрена устна и писмена чуждоезикова комуникация в работна и неформална среда

4. Подобрено приложение на езикови умения в работата с дигитални технологии

5. Подобрени умения за работа в екип в международна среда

6. Подобрени умения за планиране на комплекс задачи, работа под стрес и решаване на казуси.

7. Повишено разбиране на немската култура и приобщаване към общата езропейска идентичност, ценности и култура, демократичен живот

8. Разширена позитивна нагласа за личностно и професионално развитие в европейски контекст

9. Засилена мотивация за учене през целия престой в международна среда

10. Усъвършенствани умения за признаване на ЕРУ чрез ECVET, по немски квалификации

11.Засилена мотивация за професионално израстване в полза на качеството на ПОО в училище.

 

НАСТАНЯВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В КАМПУС ГУТ ВИЛИЦ – ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

ПУБЛИЧЕН ТРАНСПОРТ ЛАЙПЦИГ