Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Проект № BG05M2OP001-3.023-0002-C01 „Качествено и достъпно образование – Мисията възможна!“

ян. 16, 2024

Операция: BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Постигнати резултати

– Изграден Клуб Роботика

– Назначен квалифициран и мотивиран учител по информационни технологии за ръководител на клуба;

– Подпомагане процеса на интеграция на ученици от етнически малцинства в СУ „Бачо Киро“.

– Създаден Клуб „Интернет телевизия“

– Подпомагане процеса на интеграция на ученици от етнически малцинства в СУ „Бачо Киро“.

Подпомагане на процеса на интеграция на 38 деца от етнически малцинства в ДГ „Атанас Неделчев“

Изградена и обзаведена Психомоторна стая в ДГ „Атанас Неделчев“;

Създаден Клуб „Фолклор“ в ДГ „Вяра, надежда и любов“ ;

Подпомагане на процеса на интеграция на деца от етнически малцинства в ДГ „Вяра, надежда и любов“

Консултиране на деца за формиране на конкретни социални умения, подкрепа на мотивацията за учене и обща подкрепа;

Създаден Клуб „Подкрепяща среда“ в ДГ „Вяра, надежда и любов“

Назначени 1 квалифициран Преподавател, който да работи с децата от Клуб „Подкрепяща среда“

Подпомагане процеса на интеграция на деца от етнически малцинства в Клуб „Подкрепяща среда“