Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административни услуги, предоставяни от училището

Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Приемане и преместване на учениците в държавните и общинските училища

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Удостоверение за валидиране на компетентностите в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование – (заявление за валидиране)

Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от І до VІ в училище на чужда държава

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи