Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Проект №  BG05M2OP001-3.023-0002-C01 „Качествено и достъпно образование – Мисията възможна!“

Проект № BG05M2OP001-3.023-0002-C01 „Качествено и достъпно образование – Мисията възможна!“

Операция: BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ Постигнати резултати – Изграден Клуб Роботика – Назначен квалифициран и мотивиран учител...