Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Проекти – архив

Проект №  BG05M2OP001-3.023-0002-C01 „Качествено и достъпно образование – Мисията възможна!“

Проект № BG05M2OP001-3.023-0002-C01 „Качествено и достъпно образование – Мисията възможна!“

Операция: BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ Постигнати резултати - Изграден Клуб Роботика - Назначен квалифициран и мотивиран учител по...

повече информация
Предизвикателството: Симбиозата между присъствено и онлайн обучение

Предизвикателството: Симбиозата между присъствено и онлайн обучение

Проект „Предизвикателството: Симбиозата между присъствено и онлайн обучение“ - „The challenge: Symbiosis between face-to-face and online learning”, по проект № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000068633 по Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, договор №...

повече информация