Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

История

30 май 1936г. – Сутринта в 9,30 часа

църковната процесия мина през главната улица за гимназията и спря пред нея на площада, където се бяха строили учащата се младеж, различни организации и гражданството. Молебенът се извърши от митрополита с помощта на 15 свещеници, дошли от околните села. След молебена бе осветено знамето на гимназията и самата сграда. Кръстник на знамето бе Ст. Василев. Бяха произнесени речи от Негово преосвещенство, Ст. Василев, Областния директор, Гарнизонния началник, Кмета на селото и Директора на гимназията, който между другото каза: „Светините на българския народ, които са го крепили и будили у него вярата и надеждата за живот, за подвизи в полето на духовната и материалната култура –това са църквата, училището и казармата.Чрез книгата, кръста и националния трикольор ние разнесохме славата на българското племе по всички кътове на земята, ние написахме нашата история, ние обърнахме внимание на света, че тук, от двете страни на Балкана, живее един героичен народ, който заслужава почит и уважение.Гимназията, която освещаваме и кръщаваме днес, ще олицетворява за вечни времена копнежа на българския народ за образование, култура и прогрес.Името на гимназията нека спира погледа на всеки минувач и зачитайки се в него, молитвено да шепне: „Боже, закриляй Павликенската гимназия „Княгиня Мария Луиза”!”

Из Летописната книга на СОУ „БачоКиро“
През 1919/1920г.

По инициатива на Пенчо Пенев и Стоян Стоянов Узунов се правят постъпки пред Окръжна училищна инспекция в град Велико Търново и пред Министерството на Просвещението за разкриване на І / ІV гимназиален клас в Павликени.
Първи гимназиален клас се открива през м. октомври на учебната 1920/21 година с две паралелки, 63 ученици, директор – Йорданка З. Нешева. От м. ноември 1920 г. директор е Кр. Иванов.

1921/22 учебна година

е разкрит ІІ / V гимназиален клас – една паралелка с 45 ученици. 1922/23 учебна година – ІІІ / VІ гимназиален клас с една паралелка от 19 ученици. През тази 1922/23 учебна година се оформя непълна смесена гимназия до VІ клас със 101 ученици.

През м. септември 1923г.

е положен основният камък на сграда за шестокласно училище, завършена през есента на 1924г. През 1931/32 учебна година се открива ІV/VІІ гимназиален клас с две паралелки – 105 ученици.

От 1938 до 1945 година

училището носи името „Княгиня Мария Луиза“. А от 1946 година до днес се именува „Бачо Киро“. През 1951/52 учебна година става Единно общообразователно училище.

От 1956/57 учебна година

се разделя на ІІ Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ и Гимназия „Бачо Киро“. През 1964/65 учебна година Основното училище и Гимназията се сливат в Средно политехническо училище (СПУ) „Бачо Киро“. В 1983 година става ЕСПУ, от 1991/92 учебна години до 2016 г. то е СОУ „Бачо Киро“. От учебната 2016/2017 година то се преименува в Средно училище „Бачо Киро“.