Търсене

„Стратегии за приобщаване“ /Inclusive strategies

На 22.02.2021 г. се проведе международна екипна среща за анализ и планиране на дейностите по проекта. Взе се решение да бъдат реализирани поредица от виртуални мобилности по темата на проекта.

 

Кристиян Анев от 8 б клас изработи от името на групата за ресурсно подпомагане есенен венец с дарове от природата, за да ни напомни, че всеки сезон има своята магия. Материалите, които са вложени в направата на венеца, са изцяло естествени, а основата е от отпадъчна хартия, използването на която е част от идеята за изграждане на екологично възпитание.

 

 

Проект „Стратегии за приобщаване“ /Inclusive strategies, № 229/SEP-192/04.10.2019/,

реализиращ се по програма Еразъм +, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“,

по договор № 2019-1-IT02-KA229-062257-3

 

Този проект включва пет училища от Италия, Турция, Полша и България с ученици на възраст 7-10 години. Проектът се фокусира върху проблема за социалното изключване (що се отнася до липсата на първични компетенции). За да постигнем ефективно включване, ние предлагаме нови стратегии и методи на преподаване в сътрудничество, включително в училищата и по време на свободното време.

Проектните дейности се отнасят до специфичните нужди на учениците във всяко училище – партньор, като се вземат под внимание четири общи аспекта, които оказват голямо влияние върху академичния успех:

1 - липса на социално включване;

2 - липса на първични компетенции;

3 - липса на помощ от родителите;

4 - социално-икономически нужди.

След предварителни проучвания на новите стратегии на преподаване и учене, сме определили пет основни в нашия проект. Всеки един от тези методи ще бъде прилаган от всеки партньор в училищната среда, ще бъде наблюдаван и ще бъдат оценени резултатите. Тези резултати ще бъдат обсъждани от всички партньори по време на международните работни срещи и ще бъдат споделени между тях. Всяка от петте стратегии ще бъдат приложени и оценени в края на периода от две години. В съответствие с наблюдението и резултатите от успеха им, партньорите ще продължат да прилагат тези стратегии и методи в своите училища.

За партньорските училища се предвиждат да се разработят нови стратегии, които да увеличат способността им да предотвратяват отпадането от училище чрез партньорство, основано на най-добрите международни практики. Проектът се опитва да намери начини да насърчи включването на ученици в риск в дейностите на Общността и на пазара на труда.

Проекта също се опитва да насърчи нови връзки между формалното и неформалното образование, за да предложи на своите ученици решения на тези четири проблема и реални възможности за тяхното развитие.

Цели на проекта:

- насърчаване на включването на онези ученици, които нямат основни компетенции, риск от отпадане от училище, имащи специални нужди, спомагащи за насърчаване на интеграцията им в образованието и адаптацията в обществото.

- прилагане на нови стратегии за преодоляване на социалното изключване, липса на първични компетенции и изоставяне в училище

- да се прилагат нови методи в областта на социалното и емоционалното развитие на децата, като част от учебната програма за ученици със специални образователни потребности.

- да предоставят на учителите различни методи на обучение и да споделят добрите практики

Ученици / юноши: общо 180 ще участват активно в дейностите по проекта. Приблизително 1200 ученици ще бъдат засегнати косвено.

Учители / възрастни: ще има групи от 5 учители от всяко партньорско училище по такъв начин, че общо 25 ще участват активно в проекта. Ще има учител по английски език, учител по математика, педагогически съветник, учител по ИКТ и учител / треньор по физическо възпитание. Около 150 учители / възрастни ще бъдат засегнати косвено.

Административно лице: директорите ще участват в проекта, като приблизително 36 административни лица ще бъдат засегнати косвено.

Семействата: броят на членовете на семействата ще бъдат общо 300 души и ще допринесе за въвеждането на културата и традицията в страната домакин.

Местната общност: местната общност, включително местната преса, общината, регионалните управления на образоването и други, ще допринесат за по-широкото разпространение на проекта в общността.

 

Резултати и въздействия

По време на нашия проект петте училища - партньори възнамеряват да създадат както осезаеми, така и нематериални резултати в краткосрочен план и дългосрочна жизнеспособност, за да постигнат възможно най-голямо въздействие върху бъдещите проекти и политики.

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com