Търсене

 

Дневен режим за 2020/2021 година

 

Годишен план за дейността на училището за 2020/2021 учебна година

 

Годишен план на дейностите през учебната 2020/2021 година на ЕПЛР при СУ „Бачо Киро“

 

Правилник за вътрешния трудов ред 2020/2021

 

План за участие на персонала в квалификационна дейност 2020/2021

 

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност 2020/2021

 

Правила организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация на персонала 2020/2021

 

Етичен кодекс на училищната общност

 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2020/2021)

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2020/2021 учебна година

 

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците - 2020/2021

 

Механизъм за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

План за дейностите по превенция на насилието и тормоза в СУ "Бачо Киро" гр. Павликени за учебната 2020/2021 г.

 

План за насърчаване на грамотността - 2019/2020 учебна год.

 

Процедура за налагане на санкции

 

План на комисията по безопасност на движението по пътищата 2020/2021

 

План на дейностите за гражданското, екологичното и интеркултурното образование и възпитание на учениците

 

 

План за професионалното ориентиране и кариерно развитие на учениците

 

 

План на комисията за реклама и популяризиране дейността на училището

 

 

План за сигурност за противодействие на тероризма в СУ "Бачо Киро"

 

 

План за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд, обучение и възпитание

 

 

План на комисията по безопасни условия на труд, обучение и възпитание

 

 

Програма за подкрепа за личностното развитие на учениците

 

План-график за дейностите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие

 

 

План за дейностите за здравна просвета и превенция на зависимостите

 

Правила за санкции на учениците

 

Правила използване на електронния дневник

 

План за действие за безопасност на движението по пътищата

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com