Търсене

Дневен режим за 2020/2021 година

Годишен план за дейността на училището за 2020/2021 учебна година

 

Годишна програма за целодневна организация на учебната дейност на учениците от I до VII клас - 2019-2020 уч. година

Годишен план на дейностите през учебната 2020/2021 година на ЕПЛР при СУ „Бачо Киро“

Форми на обучение /приети на Педагогически съвет спротокол №18 от 14.09.2018 г./

Правилник за вътрешния трудов ред 2020/2021

План за участие на персонала в квалификационна дейност 2020/2021

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност 2020/2021

 

Правила организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация на персонала 2020/2021

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2020/2021)

Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2020/2021 учебна година

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците - 2020/2021

Механизъм за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

План за дейностите по превенция на насилието и тормоза в СУ "Бачо Киро" гр. Павликени за учебната 2020/2021 г.

План за насърчаване на грамотността - 2019/2020 учебна год.

Процедура за налагане на санкции

План на комисията по безопасност на движението по пътищата 2020/2021

План на дейностите за гражданското, екологичното и интеркултурното образование и възпитание на учениците

 

План за професионалното ориентиране и кариерно развитие на учениците

 

План на комисията за реклама и популяризиране дейността на училището

 

План за сигурност за противодействие на тероризма в СУ "Бачо Киро"

 

План за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд, обучение и възпитание

 

План на комисията по безопасни условия на труд, обучение и възпитание

 

Програма за подкрепа за личностното развитие на учениците

План-график за дейностите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие

 

План за дейностите за здравна просвета и превенция на зависимостите

Правила за санкции на учениците

Правила използване на електронния дневник

 

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com