Търсене

 

Дневен режим за 2020/2021 година

 

Годишен план за дейността на училището за 2020/2021 учебна година

 

Годишен план на дейностите през учебната 2020/2021 година на ЕПЛР при СУ „Бачо Киро“

 

Правилник за вътрешния трудов ред 2020/2021

 

План за участие на персонала в квалификационна дейност 2020/2021

 

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност 2020/2021

 

Правила организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация на персонала 2020/2021

 

Етичен кодекс на училищната общност

 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2020/2021)

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2020/2021 учебна година

 

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците - 2020/2021

 

Механизъм за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

План за дейностите по превенция на насилието и тормоза в СУ "Бачо Киро" гр. Павликени за учебната 2020/2021 г.

 

План за насърчаване на грамотността - 2019/2020 учебна год.

 

Процедура за налагане на санкции

 

План на комисията по безопасност на движението по пътищата 2020/2021

 

План на дейностите за гражданското, екологичното и интеркултурното образование и възпитание на учениците

 

 

План за професионалното ориентиране и кариерно развитие на учениците

 

 

План на комисията за реклама и популяризиране дейността на училището

 

 

План за сигурност за противодействие на тероризма в СУ "Бачо Киро"

 

 

План за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд, обучение и възпитание

 

 

План на комисията по безопасни условия на труд, обучение и възпитание

 

 

Програма за подкрепа за личностното развитие на учениците

 

План-график за дейностите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие

 

 

План за дейностите за здравна просвета и превенция на зависимостите

 

Правила за санкции на учениците

 

Правила използване на електронния дневник

 

План за действие за безопасност на движението по пътищата

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com