Търсене

 

Дневен режим за 2022/2023 година

 

Годишен план за дейността на училището за 2022/2023 учебна година

 

Годишен план на дейностите през учебната 2021/2022 година на ЕПЛР при СУ „Бачо Киро“

Правилник за дейността на училището 2022/2023

 

Правилник за вътрешния трудов ред 2021/2022

 

План за участие на персонала в квалификационна дейност 2022/2023

 

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност 2022/2023

 

Правила организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация на персонала 2022/2023

 

Етичен кодекс на училищната общност 2021/2022

 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2022/2023)

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище за 2022/2023 учебна година

 

Правила за действие в случаи на тормоз и насилие сред учениците - 2021/2022

 

Механизъм за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

План за дейностите по превенция на насилието и тормоза в СУ "Бачо Киро" гр. Павликени за учебната 2022/2023 г.

 

Процедура за налагане на санкции

 

План за действие за безопасност на движението по пътищата 2022/2023

 

План на дейностите за гражданското, екологичното и интеркултурното образование и възпитание на учениците 2022/2023

 

 

План за професионалното ориентиране и кариерно развитие на учениците 2022/2023

 

 

План за сигурност за противодействие на тероризма в СУ "Бачо Киро"

 

 

План за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 2022/2023

 

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд, обучение и възпитание 2022/2023

 

План на комисията по безопасни условия на труд

 

 

План на комисията за защита от бедствия, аварии и катастрофи 2021/2022

 

План за защита при бедствия на пребиваващите от СУ "Бачо Киро" 2021/2022

 

 

Програма за подкрепа за личностното развитие на учениците 2021/2022

 

План-график за дейностите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие 2021/2022

 

 

План за дейностите за здравна просвета и превенция на зависимостите 2022/2023

 

Правила използване на електронния дневник

 

План за работата на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище 2021/2022

 

Мерки за подобряване на качеството на образованието за учебната 2021/2022 година

 

План на комисията по маркетинг и реклама

 

Годишна програма ЦОУД за учебната 2022/2023 година

 

 

Правилник за дейността на педагогическия съвет за учебната 2022/2023 година

 

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com