Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Предстояща квалификация

 м. юни 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Аспекти на
интеркултурното
образование
Лекционна зала 12.06.2024 14:15-16:15 Вътрешно-институционално ниво МО на класните
ръководители

 

 м. май 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Култура на класната стая учителска стая на малка сграда 21.05.2024г. 13:30-15:30 Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители

 

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

„Как да отключим потенциала на всеки ученик – Нагласа за развитие“ учителска стая на малка сграда 16.04.2024г. 13:15-15:15 Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители
Ранна превенция на обучителните затруднения лекционна зала 22.04.2024г. 15:00-17:00 Вътрешно-институционално ниво МО на класните ръководители
   

 

 м. март 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Google Disk

кабинет №7, голяма сграда

11.03.2024г.

14:15- 15:15 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Пед. специалисти

„Как да поставим ученика в центъра на учебния процес?“

учителска стая на малка сграда

19.03.2024г.

13:30 – 15:30 ч.

Вътрешно-институционално ниво

МО на началните учители

Представяне на руски традиции

кабинет №3, голяма сграда

28.03.2024г.

09:00- 09:40 ч.

Вътрешно-институционално ниво

МО по ЧЕО

 

 м. февруари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Gmail

кабинет №17, голяма сграда

07.02.2024г.

14:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Набелязване на мерки за повишаване на успеваемостта по учебни предмети кабинет №8, голяма сграда

09.02.2024г.

13:20- 15:20 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Развитие на позитивна дисциплина лекционна зала

12.02.2024г. 

15:00-17:00

Вътрешно-институционално ниво

Семинарно занятие на тема: „Нагласа за развитие и как да я придобием“ учителската стая на стара сграда

20.02.2024г.

13:15 – 15:15

Вътрешно-институционално ниво

 

 м. януари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Семинарно занятие на тема: „Изключителни учители – подходи за работа с всяко дете“

учителската стая на стара сграда

15.01.2024г.

13:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Дигитална раница – разработване на интерактивни уроци и методически насоки за приложението им в образователна среда

кабинет №7, голяма сграда 

 15.01.2024г.

15:00- 16:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 м. септември 2023г.

 Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промени в регламента на състезанието KGL  през учебната 2023/24 година  Кабинет 10  28.09.2023г.  14:10-15:10 часа  Вътрешно-институционално ниво  МО на учителите  по чужди езици

 м. октомври 2023г.

Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промените в учебните програми кабинет №7, голяма сграда 02.10.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО по математика, КМИТ и природни науки
Превенция на употребата на цигари, алкохол и психоактивни вещества учителската стая на стара сграда 06.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД
Обсъждане на резултатите от входните нива и набелязване на мерки за преодоляване на дефицитите кабинет №8, голяма сграда 09.10.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на ОНГОР
Превенция на тормоза и агресията. лекционна зала 16.10.2023 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на класните ръководители 5-12 клас
Преподаване на социално-емоционални умения учителската стая на стара сграда 16.10.2023г. 13:30-15:30 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители
Запознаване с ресурси, представени на обучението във Валенсия – VII. 2023г. кабинет №10, голяма сграда 27.10.2023Г. 14:00-16:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Пед. специалисти
Игрите в обучението в начален етап учителската стая на стара сграда 27.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД

м. ноември 2023г.

 

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
„Прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“ Ресурсен кабинет, голяма сграда 07.11.2023г. 13:20-14:20ч. Вътрешно-институционално ниво координатор ЕПЛР, ресурсни учители, логопед, педагогически съветник
Специфика в преподаването на профилирана подготовка по география и икономика кабинет №6, голяма сграда 13.11.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители по география и икономика
Обучение за работа с Google Календар кабинет №5, голяма сграда 13.10.2023г. 15:00- 17:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 

Пед. специалисти
Интерактивни методи в преподаването на чужди езици 15.11.2023г. 14:10- 16:10ч. Вътрешно-институционално ниво МО по ЧЕО
Споделяне на добра практика на тема: „Как да преподаваме на деца с друг майчин език“ – лектор Теодора Стоянова учителската стая на стара сграда 20.11.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители

 м. април 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

„Как да отключим потенциала на всеки ученик – Нагласа за развитие“

учителска стая на малка сграда

16.04.2024г.

13:15-15:15

Вътрешно-институционално ниво

МО на началните учители

Ранна превенция на обучителните затруднения

лекционна зала

22.04.2024г.

15:00-17:00

Вътрешно-институционално ниво

МО на класните ръководители

 

 

 

 м. март 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Google Disk

кабинет №7, голяма сграда

11.03.2024г.

14:15- 15:15 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Пед. специалисти

„Как да поставим ученика в центъра на учебния процес?“

учителска стая на малка сграда

19.03.2024г.

13:30 – 15:30 ч.

Вътрешно-институционално ниво

МО на началните учители

Представяне на руски традиции

кабинет №3, голяма сграда

28.03.2024г.

09:00- 09:40 ч.

Вътрешно-институционално ниво

МО по ЧЕО

 

 м. февруари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Gmail

кабинет №17, голяма сграда

07.02.2024г.

14:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Набелязване на мерки за повишаване на успеваемостта по учебни предмети кабинет №8, голяма сграда

09.02.2024г.

13:20- 15:20 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Развитие на позитивна дисциплина лекционна зала

12.02.2024г. 

15:00-17:00

Вътрешно-институционално ниво

Семинарно занятие на тема: „Нагласа за развитие и как да я придобием“ учителската стая на стара сграда

20.02.2024г.

13:15 – 15:15

Вътрешно-институционално ниво

 

 м. януари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Семинарно занятие на тема: „Изключителни учители – подходи за работа с всяко дете“

учителската стая на стара сграда

15.01.2024г.

13:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Дигитална раница – разработване на интерактивни уроци и методически насоки за приложението им в образователна среда

кабинет №7, голяма сграда 

 15.01.2024г.

15:00- 16:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 м. септември 2023г.

 Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промени в регламента на състезанието KGL  през учебната 2023/24 година  Кабинет 10  28.09.2023г.  14:10-15:10 часа  Вътрешно-институционално ниво  МО на учителите  по чужди езици

 м. октомври 2023г.

Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промените в учебните програми кабинет №7, голяма сграда 02.10.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО по математика, КМИТ и природни науки
Превенция на употребата на цигари, алкохол и психоактивни вещества учителската стая на стара сграда 06.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД
Обсъждане на резултатите от входните нива и набелязване на мерки за преодоляване на дефицитите кабинет №8, голяма сграда 09.10.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на ОНГОР
Превенция на тормоза и агресията. лекционна зала 16.10.2023 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на класните ръководители 5-12 клас
Преподаване на социално-емоционални умения учителската стая на стара сграда 16.10.2023г. 13:30-15:30 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители
Запознаване с ресурси, представени на обучението във Валенсия – VII. 2023г. кабинет №10, голяма сграда 27.10.2023Г. 14:00-16:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Пед. специалисти
Игрите в обучението в начален етап учителската стая на стара сграда 27.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД

м. ноември 2023г.

 

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
„Прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“ Ресурсен кабинет, голяма сграда 07.11.2023г. 13:20-14:20ч. Вътрешно-институционално ниво координатор ЕПЛР, ресурсни учители, логопед, педагогически съветник
Специфика в преподаването на профилирана подготовка по география и икономика кабинет №6, голяма сграда 13.11.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители по география и икономика
Обучение за работа с Google Календар кабинет №5, голяма сграда 13.10.2023г. 15:00- 17:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 

Пед. специалисти
Интерактивни методи в преподаването на чужди езици 15.11.2023г. 14:10- 16:10ч. Вътрешно-институционално ниво МО по ЧЕО
Споделяне на добра практика на тема: „Как да преподаваме на деца с друг майчин език“ – лектор Теодора Стоянова учителската стая на стара сграда 20.11.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители

 м. април 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

„Как да отключим потенциала на всеки ученик – Нагласа за развитие“

учителска стая на малка сграда

16.04.2024г.

13:15-15:15

Вътрешно-институционално ниво

МО на началните учители

Ранна превенция на обучителните затруднения

лекционна зала

22.04.2024г.

15:00-17:00

Вътрешно-институционално ниво

МО на класните ръководители

 

 

 

 м. март 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Google Disk

кабинет №7, голяма сграда

11.03.2024г.

14:15- 15:15 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Пед. специалисти

„Как да поставим ученика в центъра на учебния процес?“

учителска стая на малка сграда

19.03.2024г.

13:30 – 15:30 ч.

Вътрешно-институционално ниво

МО на началните учители

Представяне на руски традиции

кабинет №3, голяма сграда

28.03.2024г.

09:00- 09:40 ч.

Вътрешно-институционално ниво

МО по ЧЕО

 

 м. февруари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Gmail

кабинет №17, голяма сграда

07.02.2024г.

14:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Набелязване на мерки за повишаване на успеваемостта по учебни предмети кабинет №8, голяма сграда

09.02.2024г.

13:20- 15:20 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Развитие на позитивна дисциплина лекционна зала

12.02.2024г. 

15:00-17:00

Вътрешно-институционално ниво

Семинарно занятие на тема: „Нагласа за развитие и как да я придобием“ учителската стая на стара сграда

20.02.2024г.

13:15 – 15:15

Вътрешно-институционално ниво

 

 м. януари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Семинарно занятие на тема: „Изключителни учители – подходи за работа с всяко дете“

учителската стая на стара сграда

15.01.2024г.

13:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Дигитална раница – разработване на интерактивни уроци и методически насоки за приложението им в образователна среда

кабинет №7, голяма сграда 

 15.01.2024г.

15:00- 16:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 м. септември 2023г.

 Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промени в регламента на състезанието KGL  през учебната 2023/24 година  Кабинет 10  28.09.2023г.  14:10-15:10 часа  Вътрешно-институционално ниво  МО на учителите  по чужди езици

 м. октомври 2023г.

Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промените в учебните програми кабинет №7, голяма сграда 02.10.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО по математика, КМИТ и природни науки
Превенция на употребата на цигари, алкохол и психоактивни вещества учителската стая на стара сграда 06.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД
Обсъждане на резултатите от входните нива и набелязване на мерки за преодоляване на дефицитите кабинет №8, голяма сграда 09.10.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на ОНГОР
Превенция на тормоза и агресията. лекционна зала 16.10.2023 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на класните ръководители 5-12 клас
Преподаване на социално-емоционални умения учителската стая на стара сграда 16.10.2023г. 13:30-15:30 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители
Запознаване с ресурси, представени на обучението във Валенсия – VII. 2023г. кабинет №10, голяма сграда 27.10.2023Г. 14:00-16:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Пед. специалисти
Игрите в обучението в начален етап учителската стая на стара сграда 27.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД

м. ноември 2023г.

 

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
„Прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“ Ресурсен кабинет, голяма сграда 07.11.2023г. 13:20-14:20ч. Вътрешно-институционално ниво координатор ЕПЛР, ресурсни учители, логопед, педагогически съветник
Специфика в преподаването на профилирана подготовка по география и икономика кабинет №6, голяма сграда 13.11.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители по география и икономика
Обучение за работа с Google Календар кабинет №5, голяма сграда 13.10.2023г. 15:00- 17:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 

Пед. специалисти
Интерактивни методи в преподаването на чужди езици 15.11.2023г. 14:10- 16:10ч. Вътрешно-институционално ниво МО по ЧЕО
Споделяне на добра практика на тема: „Как да преподаваме на деца с друг майчин език“ – лектор Теодора Стоянова учителската стая на стара сграда 20.11.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители

 м. март 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Google Disk

кабинет №7, голяма сграда

11.03.2024г.

14:15- 15:15 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Пед. специалисти

„Как да поставим ученика в центъра на учебния процес?“

учителска стая на малка сграда

19.03.2024г.

13:30 – 15:30 ч.

Вътрешно-институционално ниво

МО на началните учители

Представяне на руски традиции

кабинет №3, голяма сграда

28.03.2024г.

09:00- 09:40 ч.

Вътрешно-институционално ниво

МО по ЧЕО

 

 м. февруари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Gmail

кабинет №17, голяма сграда

07.02.2024г.

14:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Набелязване на мерки за повишаване на успеваемостта по учебни предмети кабинет №8, голяма сграда

09.02.2024г.

13:20- 15:20 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Развитие на позитивна дисциплина лекционна зала

12.02.2024г. 

15:00-17:00

Вътрешно-институционално ниво

Семинарно занятие на тема: „Нагласа за развитие и как да я придобием“ учителската стая на стара сграда

20.02.2024г.

13:15 – 15:15

Вътрешно-институционално ниво

 

 м. януари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Семинарно занятие на тема: „Изключителни учители – подходи за работа с всяко дете“

учителската стая на стара сграда

15.01.2024г.

13:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Дигитална раница – разработване на интерактивни уроци и методически насоки за приложението им в образователна среда

кабинет №7, голяма сграда 

 15.01.2024г.

15:00- 16:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 м. септември 2023г.

 Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промени в регламента на състезанието KGL  през учебната 2023/24 година  Кабинет 10  28.09.2023г.  14:10-15:10 часа  Вътрешно-институционално ниво  МО на учителите  по чужди езици

 м. октомври 2023г.

Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промените в учебните програми кабинет №7, голяма сграда 02.10.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО по математика, КМИТ и природни науки
Превенция на употребата на цигари, алкохол и психоактивни вещества учителската стая на стара сграда 06.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД
Обсъждане на резултатите от входните нива и набелязване на мерки за преодоляване на дефицитите кабинет №8, голяма сграда 09.10.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на ОНГОР
Превенция на тормоза и агресията. лекционна зала 16.10.2023 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на класните ръководители 5-12 клас
Преподаване на социално-емоционални умения учителската стая на стара сграда 16.10.2023г. 13:30-15:30 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители
Запознаване с ресурси, представени на обучението във Валенсия – VII. 2023г. кабинет №10, голяма сграда 27.10.2023Г. 14:00-16:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Пед. специалисти
Игрите в обучението в начален етап учителската стая на стара сграда 27.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД

м. ноември 2023г.

 

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
„Прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“ Ресурсен кабинет, голяма сграда 07.11.2023г. 13:20-14:20ч. Вътрешно-институционално ниво координатор ЕПЛР, ресурсни учители, логопед, педагогически съветник
Специфика в преподаването на профилирана подготовка по география и икономика кабинет №6, голяма сграда 13.11.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители по география и икономика
Обучение за работа с Google Календар кабинет №5, голяма сграда 13.10.2023г. 15:00- 17:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 

Пед. специалисти
Интерактивни методи в преподаването на чужди езици 15.11.2023г. 14:10- 16:10ч. Вътрешно-институционално ниво МО по ЧЕО
Споделяне на добра практика на тема: „Как да преподаваме на деца с друг майчин език“ – лектор Теодора Стоянова учителската стая на стара сграда 20.11.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители

 м. март 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Google Disk

кабинет №7, голяма сграда

11.03.2024г.

14:15- 15:15 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Пед. специалисти

„Как да поставим ученика в центъра на учебния процес?“

учителска стая на малка сграда

19.03.2024г.

13:30 – 15:30 ч.

Вътрешно-институционално ниво

МО на началните учители

Представяне на руски традиции

кабинет №3, голяма сграда

28.03.2024г.

09:00- 09:40 ч.

Вътрешно-институционално ниво

МО по ЧЕО

 

 м. февруари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Gmail

кабинет №17, голяма сграда

07.02.2024г.

14:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Набелязване на мерки за повишаване на успеваемостта по учебни предмети кабинет №8, голяма сграда

09.02.2024г.

13:20- 15:20 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Развитие на позитивна дисциплина лекционна зала

12.02.2024г. 

15:00-17:00

Вътрешно-институционално ниво

Семинарно занятие на тема: „Нагласа за развитие и как да я придобием“ учителската стая на стара сграда

20.02.2024г.

13:15 – 15:15

Вътрешно-институционално ниво

 

 м. януари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Семинарно занятие на тема: „Изключителни учители – подходи за работа с всяко дете“

учителската стая на стара сграда

15.01.2024г.

13:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Дигитална раница – разработване на интерактивни уроци и методически насоки за приложението им в образователна среда

кабинет №7, голяма сграда 

 15.01.2024г.

15:00- 16:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 м. септември 2023г.

 Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промени в регламента на състезанието KGL  през учебната 2023/24 година  Кабинет 10  28.09.2023г.  14:10-15:10 часа  Вътрешно-институционално ниво  МО на учителите  по чужди езици

 м. октомври 2023г.

Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промените в учебните програми кабинет №7, голяма сграда 02.10.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО по математика, КМИТ и природни науки
Превенция на употребата на цигари, алкохол и психоактивни вещества учителската стая на стара сграда 06.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД
Обсъждане на резултатите от входните нива и набелязване на мерки за преодоляване на дефицитите кабинет №8, голяма сграда 09.10.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на ОНГОР
Превенция на тормоза и агресията. лекционна зала 16.10.2023 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на класните ръководители 5-12 клас
Преподаване на социално-емоционални умения учителската стая на стара сграда 16.10.2023г. 13:30-15:30 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители
Запознаване с ресурси, представени на обучението във Валенсия – VII. 2023г. кабинет №10, голяма сграда 27.10.2023Г. 14:00-16:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Пед. специалисти
Игрите в обучението в начален етап учителската стая на стара сграда 27.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД

м. ноември 2023г.

 

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
„Прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“ Ресурсен кабинет, голяма сграда 07.11.2023г. 13:20-14:20ч. Вътрешно-институционално ниво координатор ЕПЛР, ресурсни учители, логопед, педагогически съветник
Специфика в преподаването на профилирана подготовка по география и икономика кабинет №6, голяма сграда 13.11.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители по география и икономика
Обучение за работа с Google Календар кабинет №5, голяма сграда 13.10.2023г. 15:00- 17:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 

Пед. специалисти
Интерактивни методи в преподаването на чужди езици 15.11.2023г. 14:10- 16:10ч. Вътрешно-институционално ниво МО по ЧЕО
Споделяне на добра практика на тема: „Как да преподаваме на деца с друг майчин език“ – лектор Теодора Стоянова учителската стая на стара сграда 20.11.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители

 м. февруари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Gmail

кабинет №17, голяма сграда

07.02.2024г.

14:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Набелязване на мерки за повишаване на успеваемостта по учебни предмети кабинет №8, голяма сграда

09.02.2024г.

13:20- 15:20 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Развитие на позитивна дисциплина лекционна зала

12.02.2024г. 

15:00-17:00

Вътрешно-институционално ниво

Семинарно занятие на тема: „Нагласа за развитие и как да я придобием“ учителската стая на стара сграда

20.02.2024г.

13:15 – 15:15

Вътрешно-институционално ниво

 

 м. януари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Семинарно занятие на тема: „Изключителни учители – подходи за работа с всяко дете“

учителската стая на стара сграда

15.01.2024г.

13:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Дигитална раница – разработване на интерактивни уроци и методически насоки за приложението им в образователна среда

кабинет №7, голяма сграда 

 15.01.2024г.

15:00- 16:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 м. септември 2023г.

 Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промени в регламента на състезанието KGL  през учебната 2023/24 година  Кабинет 10  28.09.2023г.  14:10-15:10 часа  Вътрешно-институционално ниво  МО на учителите  по чужди езици

 м. октомври 2023г.

Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промените в учебните програми кабинет №7, голяма сграда 02.10.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО по математика, КМИТ и природни науки
Превенция на употребата на цигари, алкохол и психоактивни вещества учителската стая на стара сграда 06.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД
Обсъждане на резултатите от входните нива и набелязване на мерки за преодоляване на дефицитите кабинет №8, голяма сграда 09.10.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на ОНГОР
Превенция на тормоза и агресията. лекционна зала 16.10.2023 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на класните ръководители 5-12 клас
Преподаване на социално-емоционални умения учителската стая на стара сграда 16.10.2023г. 13:30-15:30 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители
Запознаване с ресурси, представени на обучението във Валенсия – VII. 2023г. кабинет №10, голяма сграда 27.10.2023Г. 14:00-16:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Пед. специалисти
Игрите в обучението в начален етап учителската стая на стара сграда 27.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД

м. ноември 2023г.

 

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
„Прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“ Ресурсен кабинет, голяма сграда 07.11.2023г. 13:20-14:20ч. Вътрешно-институционално ниво координатор ЕПЛР, ресурсни учители, логопед, педагогически съветник
Специфика в преподаването на профилирана подготовка по география и икономика кабинет №6, голяма сграда 13.11.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители по география и икономика
Обучение за работа с Google Календар кабинет №5, голяма сграда 13.10.2023г. 15:00- 17:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 

Пед. специалисти
Интерактивни методи в преподаването на чужди езици 15.11.2023г. 14:10- 16:10ч. Вътрешно-институционално ниво МО по ЧЕО
Споделяне на добра практика на тема: „Как да преподаваме на деца с друг майчин език“ – лектор Теодора Стоянова учителската стая на стара сграда 20.11.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители

 м. февруари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Gmail

кабинет №17, голяма сграда

07.02.2024г.

14:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Набелязване на мерки за повишаване на успеваемостта по учебни предмети кабинет №8, голяма сграда

09.02.2024г.

13:20- 15:20 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Развитие на позитивна дисциплина лекционна зала

12.02.2024г. 

15:00-17:00

Вътрешно-институционално ниво

Семинарно занятие на тема: „Нагласа за развитие и как да я придобием“ учителската стая на стара сграда

20.02.2024г.

13:15 – 15:15

Вътрешно-институционално ниво

 

 м. януари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Семинарно занятие на тема: „Изключителни учители – подходи за работа с всяко дете“

учителската стая на стара сграда

15.01.2024г.

13:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Дигитална раница – разработване на интерактивни уроци и методически насоки за приложението им в образователна среда

кабинет №7, голяма сграда 

 15.01.2024г.

15:00- 16:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 м. септември 2023г.

 Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промени в регламента на състезанието KGL  през учебната 2023/24 година  Кабинет 10  28.09.2023г.  14:10-15:10 часа  Вътрешно-институционално ниво  МО на учителите  по чужди езици

 м. октомври 2023г.

Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промените в учебните програми кабинет №7, голяма сграда 02.10.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО по математика, КМИТ и природни науки
Превенция на употребата на цигари, алкохол и психоактивни вещества учителската стая на стара сграда 06.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД
Обсъждане на резултатите от входните нива и набелязване на мерки за преодоляване на дефицитите кабинет №8, голяма сграда 09.10.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на ОНГОР
Превенция на тормоза и агресията. лекционна зала 16.10.2023 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на класните ръководители 5-12 клас
Преподаване на социално-емоционални умения учителската стая на стара сграда 16.10.2023г. 13:30-15:30 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители
Запознаване с ресурси, представени на обучението във Валенсия – VII. 2023г. кабинет №10, голяма сграда 27.10.2023Г. 14:00-16:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Пед. специалисти
Игрите в обучението в начален етап учителската стая на стара сграда 27.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД

м. ноември 2023г.

 

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
„Прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“ Ресурсен кабинет, голяма сграда 07.11.2023г. 13:20-14:20ч. Вътрешно-институционално ниво координатор ЕПЛР, ресурсни учители, логопед, педагогически съветник
Специфика в преподаването на профилирана подготовка по география и икономика кабинет №6, голяма сграда 13.11.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители по география и икономика
Обучение за работа с Google Календар кабинет №5, голяма сграда 13.10.2023г. 15:00- 17:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 

Пед. специалисти
Интерактивни методи в преподаването на чужди езици 15.11.2023г. 14:10- 16:10ч. Вътрешно-институционално ниво МО по ЧЕО
Споделяне на добра практика на тема: „Как да преподаваме на деца с друг майчин език“ – лектор Теодора Стоянова учителската стая на стара сграда 20.11.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители

 м. февруари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Обучение за работа с Gmail

кабинет №17, голяма сграда

07.02.2024г.

14:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Набелязване на мерки за повишаване на успеваемостта по учебни предмети кабинет №8, голяма сграда

09.02.2024г.

13:20- 15:20 ч.

Вътрешно-институционално ниво

Развитие на позитивна дисциплина лекционна зала

12.02.2024г. 

15:00-17:00

Вътрешно-институционално ниво

Семинарно занятие на тема: „Нагласа за развитие и как да я придобием“ учителската стая на стара сграда

20.02.2024г.

13:15 – 15:15

Вътрешно-институционално ниво

 

 м. януари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Семинарно занятие на тема: „Изключителни учители – подходи за работа с всяко дете“

учителската стая на стара сграда

15.01.2024г.

13:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Дигитална раница – разработване на интерактивни уроци и методически насоки за приложението им в образователна среда

кабинет №7, голяма сграда 

 15.01.2024г.

15:00- 16:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 м. септември 2023г.

 Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промени в регламента на състезанието KGL  през учебната 2023/24 година  Кабинет 10  28.09.2023г.  14:10-15:10 часа  Вътрешно-институционално ниво  МО на учителите  по чужди езици

 м. октомври 2023г.

Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промените в учебните програми кабинет №7, голяма сграда 02.10.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО по математика, КМИТ и природни науки
Превенция на употребата на цигари, алкохол и психоактивни вещества учителската стая на стара сграда 06.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД
Обсъждане на резултатите от входните нива и набелязване на мерки за преодоляване на дефицитите кабинет №8, голяма сграда 09.10.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на ОНГОР
Превенция на тормоза и агресията. лекционна зала 16.10.2023 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на класните ръководители 5-12 клас
Преподаване на социално-емоционални умения учителската стая на стара сграда 16.10.2023г. 13:30-15:30 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители
Запознаване с ресурси, представени на обучението във Валенсия – VII. 2023г. кабинет №10, голяма сграда 27.10.2023Г. 14:00-16:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Пед. специалисти
Игрите в обучението в начален етап учителската стая на стара сграда 27.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД

м. ноември 2023г.

 

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
„Прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“ Ресурсен кабинет, голяма сграда 07.11.2023г. 13:20-14:20ч. Вътрешно-институционално ниво координатор ЕПЛР, ресурсни учители, логопед, педагогически съветник
Специфика в преподаването на профилирана подготовка по география и икономика кабинет №6, голяма сграда 13.11.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители по география и икономика
Обучение за работа с Google Календар кабинет №5, голяма сграда 13.10.2023г. 15:00- 17:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 

Пед. специалисти
Интерактивни методи в преподаването на чужди езици 15.11.2023г. 14:10- 16:10ч. Вътрешно-институционално ниво МО по ЧЕО
Споделяне на добра практика на тема: „Как да преподаваме на деца с друг майчин език“ – лектор Теодора Стоянова учителската стая на стара сграда 20.11.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители

 м. януари 2024г.

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Семинарно занятие на тема: „Изключителни учители – подходи за работа с всяко дете“

учителската стая на стара сграда

15.01.2024г.

13:30 – 15:30

Вътрешно-институционално ниво

Дигитална раница – разработване на интерактивни уроци и методически насоки за приложението им в образователна среда

кабинет №7, голяма сграда 

 15.01.2024г.

15:00- 16:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 м. септември 2023г.

 Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промени в регламента на състезанието KGL  през учебната 2023/24 година  Кабинет 10  28.09.2023г.  14:10-15:10 часа  Вътрешно-институционално ниво  МО на учителите  по чужди езици

 м. октомври 2023г.

Тема на обучението  Място на провеждане  Период на провеждане  Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
Запознаване с промените в учебните програми кабинет №7, голяма сграда 02.10.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО по математика, КМИТ и природни науки
Превенция на употребата на цигари, алкохол и психоактивни вещества учителската стая на стара сграда 06.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД
Обсъждане на резултатите от входните нива и набелязване на мерки за преодоляване на дефицитите кабинет №8, голяма сграда 09.10.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на ОНГОР
Превенция на тормоза и агресията. лекционна зала 16.10.2023 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на класните ръководители 5-12 клас
Преподаване на социално-емоционални умения учителската стая на стара сграда 16.10.2023г. 13:30-15:30 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители
Запознаване с ресурси, представени на обучението във Валенсия – VII. 2023г. кабинет №10, голяма сграда 27.10.2023Г. 14:00-16:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Пед. специалисти
Игрите в обучението в начален етап учителската стая на стара сграда 27.10.2023г. 10:30- 12:30 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители в ЦОУД

м. ноември 2023г.

 

Тема на обучението

 

Място на провеждане

 

Период на провеждане

 

Начален и краен час

 

Наименование на обучителната организация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
„Прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“ Ресурсен кабинет, голяма сграда 07.11.2023г. 13:20-14:20ч. Вътрешно-институционално ниво координатор ЕПЛР, ресурсни учители, логопед, педагогически съветник
Специфика в преподаването на профилирана подготовка по география и икономика кабинет №6, голяма сграда 13.11.2023г. 15:00-17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво Учители по география и икономика
Обучение за работа с Google Календар кабинет №5, голяма сграда 13.10.2023г. 15:00- 17:00 ч.

Вътрешно-институционално ниво

 

Пед. специалисти
Интерактивни методи в преподаването на чужди езици 15.11.2023г. 14:10- 16:10ч. Вътрешно-институционално ниво МО по ЧЕО
Споделяне на добра практика на тема: „Как да преподаваме на деца с друг майчин език“ – лектор Теодора Стоянова учителската стая на стара сграда 20.11.2023г. 15:00- 17:00 ч. Вътрешно-институционално ниво МО на началните учители