Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Информираме Ви, че считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ /ЦАИС ЕОП/ е задължителна за ползване от всички възложители.

  • Адресът на профила на купувача на СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени е – https://app.eop.bg/buyer/20961
  • Директорът на СУ „Бачо Киро“ е публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки.
  • Информация за обществените поръчки можете да получите от:
  • Мая Балканджиева – гл. счетоводител, тел. 0610 52732
  • Данни за кореспонденция със СУ „Бачо Киро“ във връзка с възлаганите обществени поръчки:
  • Адрес: гр. Павликени, п. к. 5200, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53
  • Електронна поща: info-300618@edu.mon.bg
  • Официална страница на СУ „Бачо Киро“ в интернет: www.supavlikeni.com
  • Телефони: 0610 52732; 0610 52750
  • Работно време: от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа