ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СОУ "Бачо Киро" - Павликени

Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за поддържане профил на купувача

Вътрешни правила за поддържане профил на купувача в СОУ "Бачо Киро" - Павликени